Sebab-Sebab Tidak Mendapat Harta Warisan
Sebab-Sebab Tidak Mendapat Harta Warisan

Sebab-Sebab Tidak Mendapat Harta Warisan

anams.id – Disaat terjalin peristiwa kematian, seorang yang wafat dunia terdapat mungkin pada dikala tersebut orang yang wafat dunia tersebut mempunyai harta. Setelah itu terdapat syarat syariat kalau orang yang sudah wafat tidak lagi dikenakan hak ataupun kewajiban. Bagi syarat yang telag diresmikan oleh syariat Islam dikala kematian sudah terjalin perpindahan hak atas hak kepunyaan dengan sendirinya.

Dinilai dengan realitas sangat tidak sering sekali pewaris cuma mempunyai pakar waris tunggal. Umumnya pewaris mempunyai banyak pakar waris, semacam suami ataupun istri anak pria ataupun wanita bapak dan bunda. Hingga dalam hukum faraid sudah didetetapkan dalam al- Qur’ an yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian- bagianya.

Terdapat sisi individual dalam syarat Islam menimpa siapa berwenang mendapatkan hak atas harta peninggalan. Dalam kitab fikih yang mendapatkan hak waris dipecah dalam 3 karena. Ada pula sebab- sebab mendapatkan hak kewarisan merupakan:

 • Garis Keturunan

Dalam Hukum hukum waris Islam orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan merupakan orang yang memiliki ikatan darah dengan pewaris Ialah: anak, kerabat, bapak, bunda.

 • Sebab Jalinan Perkawinan

Dalan hukum waris Islam yang berhak memperoleh harta peninggalan berdasarkan bersumber pada jalinan pernikahan merupakan: suami ataupun Istri.

 • Wala

Karena memperoleh kewarisan bersumber pada Wala’ ul ataqadah merupakan ikatan yang terbentuk dari aksi seorang owner budak yang memerdekakan budaknya. Kemudaian sisa budak itu mati serta meninggalkan harta peninggalan hingga orang yang sudah memerdekakan budak tersebut berhak menemukan harta peninggalan dari budak yang dimerdekakan tersebut.

 • Wasiat

Hak memperoleh peninggalan dalam hukum Islam sebab wasiat apabila selama hidupnya ahliwaris sudah membuat pesan wasiat yang melaporkan kalau orang tersebut berhak menemukan hak atas harta aset sehabis pewaris wafat. Sebaliknya jumlah bagian dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/ 3 dari harta peninggalan sehabis dikurangi seluruh beban serta bayaran.

Sebab- Sebab Tidak Menemukan Harta Warisan

Sebab- sebab yang jadi penghalang memperoleh hak atas harta peninggalan yang sudah disepakati oleh para ulama merupakan:

 • Menewaskan Pewaris

Berhubungan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abas hingga para ulama setuju kalau menewaskan pewaris merupakan penghalang untuk pakar waris buat memperoleh harta peninggalan yang sudah di tinggalkan orang yang dibunuh. Hadis tersebut berbunyi:

“Dari Ibnu Abas Rasullulah SAW bersabda. Siapa membunuh seseorang maka ia tidak mewaris dari orang itu sekalipun tidak mempunyai ahli waris selainya. (HR al Baihagqiy).”

Kecuali sebab terdapat hadis didalam praktek kala khalifah Umar bin Khatab RA memutuskan masalah kewarisan harta aset Ibnu Qudmah, seseorang bapak sebab alibi menewaskan hingga dia tidak diberi bagian sama sekali.

Bagi Imam Syafi’ i kriteria menewaskan dalam perihal selaku penghalang mendapatkan hak kewarisan merupakan absolut buat seluruh aksi baik terencana ataupun tidak disengaja. Namun bagi Imam Hanafi terdapat sebagian batas tertentu sehingga diantara tidak menyebabkan hilangnya menerima peninggalan antara lain merupakan: menewaskan dengan tidak langsung, yang dicoba namun memiliki hak buat menewaskan, pembunuhan yang dicoba oleh kanak- kanak ataupun sebab terdesak.

Baca Juga :   Rumah Adat Batak: Bangunan yang Mengandung Makna Spiritual dan Kebijaksanaan

Dalam kompilasi hukum Islam menyebuitkan dalam Pasal 173 kalau hakim dapat memutuskan terdapatnya halangan jadi pakar waris antara lain selaku berikut: Dipersalahkan secara fitnah sudah mengajukan pengaduan kalau pewaris sudah melaksanakan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara ataupun lebih berat.

Syarat ini tidak ada dalam literature Fikih secara persis namun terdapat yang bersebelahan ialah Jika memandang komentar dari Imam Malik dia berkata kalau pembunuhan yang jadi mawali’ ul iris wajib terdapat dalam faktor yang bermaksud dengan terencana serta permusuhan. Tercantum mereka yang jadi saksi palsu.

 • Berbeda Agama

Berbeda agama yang diartikan dengan berbeda sebab pewaris beragama Islam lagi yang jadi pakar waris merupakan kafir. Hingga para ulama setuju kalau perbandingan agama jadi penghalang, perihal ini mengenakan bawah fari hadis Rasullilah SAW yang diriwayatkan Usamah. Dari Usamah bin Zaid dari nabi Nuhhammad SAW bersabda:

Kalau Orang Islam itu tidak mewaris dari orang kafir serta orang kafir tidak mewaris tidak mewaris dari orang Islam.

 • Murtad

Orang Murtad yang bergeser agama ialah yang meninggalkan agama Islam dengan kemaunya sendiri. Para ulama berkomentar menetapkan kalau orang yang murtad, baik pria ataupun wanita tidak berhak menerima peninggalan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian pula keluarga yang beragama Islam tidak berhak menerima peninggalan orang yang murtad.

Dalam hukum kewarisan Islam memahami kalangan Pakar waris yang ditinjau dari bermacam segi. Antara lain. Dari tipe kelamin pria serta wanita ditinjau dari bagianya, dzawil furud serta dzawil asabah yang tiap- tiap bagianya diresmikan dalam sistem pewarisan.

Kalangan Pakar Waris Laki- laki

Di tinjau dari tipe kelamin pria pakar waris berjumlah 14( 4 belas) golingan ialah:

 1. Anak laki- laki
 2. Cucu pria( anak pria dari anak pria)
 3. Bapak
 4. Kakek
 5. Kerabat pria sekandung
 6. Kerabat pria seibu
 7. Kerabat pria sebapak
 8. Anak pria dari kerabat laki- laki
 9. Anak pria dari kerabat sebapak
 10. Paman( kerabat pria ayah yang sekandung)
 11. Paman( kerabat pria yang sebapak)
 12. Anak pria dari paman yang sebapak dengan bapak
 13. Anak pria dari paman yang sebapak dengan ayah
 14. Suami

Apabila pakar waris tersebut seluruh terdapat hingga yang berhak memperoleh bagian dari harta aset merupakan cuma 3 saja ialah:

 1. Anak laki- laki
 2. Bapak
 3. Suami
 • Ditinjau Dari Tipe Kelamin Perempuan

Ditinjau dari tipe kelamin wanita terdiri dari 9 kalangan pakar waris ialah:

 1. Anak perempuan
 2. Cucu perempuan
 3. Nenek( bunda dari ayah)
 4. Nenek( bunda dari bunda)
 5. Kerabat wanita sekandung
 6. Kerabat wanita sebapak
 7. Kerabat wanita seibu
 8. Istri
 9. Ibu

Apabila pakar waris seluruh terdapat meter aka yang berhak mendapatkan bagian dari harta aset cuma 5 kalangan saja ialah:

 1. Istri
 2. Anak perempuan
 3. Cucu wanita dari dari anak laki- laki
 4. Ibu
 5. Kerabat Wanita Sekandung

Apabila seluruh pakar waris terdapat baik pria ataupun wanita, hingga yang berhak memperoleh harta peninggalan merupakan 5 kalangan saja yitu:

 1. Suami/ istri
 2. Ibu
 3. Bapak
 4. Anak laki- laki
 5. Anak wanita.
 • Ditinjau Dari Hak serta Bagianya

Ditinjau dari hak serta bagianya para pakar waris menemukan bagian yang sudah tertentu antara pakar waris kalangan yang satu dengan kalangan yang lainya. Ada pula bagianya merupakan:

 • Ahli waris yang memiliki bagian½ (seperdua) merupakan:
 1. Anak wanita tunggal
 2. Cucu wanita tunggal yang sekandung dari anak laki- laki
 3. Kerabat wanita tunggal yang sekandung serta sebapak
 4. Suami bila istri tidak meninggalkan anak
 • Ahli waris yang menemukan bagian¼ ( seper 4) merupakan:
 1. Suami bila Meninggalkan anak
 2. Istri Bila suami tidak meninggalkan anak
 • Ahli waris yang menemukan bagian 1/8 ( seper 8) merupakan:
 1. Istri Bila Suami Meninggalkan anak
 2. Pakar waris yang menemukan bagian 2/3 ( 2 pertiga) merupakan:
 3. 2 anak wanita ataupun lebih
 4. 2 cucu wanita ataupun lebih
 5. 2 kerabat wanita ataupun lebih yang seibu ayah ataupun sekandung
 6. 2 orang kerabat wanita sebapak ataupun lebih
Baca Juga :   Tragedi Madiun 1948: Menggugah Kembali Kenangan Kelam Perjuangan Indonesia Masa Lalu

Ahli  waris yang menemukan bagian 1/6 ( seper 6) merupakan:

 1. Bunda Bila anak nya meninggalkan anak ataupun cucu
 2. Ayah bila anak meninggalkan anak
 3. Nenek bila tidak terdapat ibu
 4. Kakek bila tidak terdapat ayah
 5. Kucu wanita bila yang wafat memiliki anak tunggal
 6. Seseorang kerabat yang seibu pria ataupun perempuan

Pakar waris yang menemukan bagian 1/3 ( seper 3)

 1. Bunda Bila yang meniggal tidak memiliki anak
 2. 2 kerabat se bunda ataupun lebih

Asabah

Semacam sudah dipaparkan diatas kalau pakar waris terdapat yang menemukan bagian tertentu serta terdapat yang tidak menemukan bagian tertentu ialah. Apalagi tidak menemukan bagian apa- apa sebab sudah habis dipecah oleh kalangan pakar waris dzawil furud ialah kalangan dzawil asabah. Pakar waris dfzawil asabah di untuk dalam 3 berbagai ialah:

Asabah Binnafsihi

Ialah pakar waris yang berhak menemukan seluruh sisa harta secara langsung dengan sendirinya, ia menemukan bagian bukan sebab bersama dengan pakar waris yang lain. Asabah Binnafsihi ini berjumlah 12 Kalangan ialah:

 1. Anak laki- laki
 2. Cucu laki- laki
 3. Bapak
 4. Kakek
 5. Kerabat pria sekandung
 6. Kerabat pria sebapak
 7. Anak kerabat pria sekandung
 8. Anak kerabat pria sebapak
 9. Paman( kerabat ayah sebapak)
 10. Paman( kerabat ayah sekandung)
 11. Anak pria paman yang sekandung dengan bapak
 12. Anak pria paman yang sebapak dengan bapak

Apabila pakar waris tersebut seluruhnya terdapat hingga yang didahulukan yang dekat dengan yang wafat.

 • Asabah Maal Ghair

Asabah Maal Ghair merupakan pakar waris yang berhak jadi asabah sebab bersama- sama dengan pakar waris yang lain:

 1. Kerabat wanita sekandung seseorang ataupun lebih bersama anak wanita ataupun bersama cucu perempuan
 2. Kerabat wanita sebapak bersama- sama dengan anak wanita ataupun cucu perempuan
 • Asabah Bilghair

Asabah Bilghair merupakan pakar waris yang berhak menemukan seluruh sisa harta sebab bersama pakar waris lain ialah:

 1. Anak wanita jadi asabah sebab terdapat kerabat pria ataupun bersama anak laki- laki
 2. Cucu wanita bersama cucu laki- laki
 3. Kerabat wanita sekandung jadi asabah dengan sudara pria sekandung
 4. Kerabat wanita sebapak bila bersama dengan kerabat nya yang pria ditarik jadi asabah.

Asas- asas Hukum Kewarisan Islam

Yang menyangkut asas- asas hukum mkewarisan Islam bisa digali dari ayat- ayat hukum kewarisan dan sunah nabi Muhammad SAW. Asas- asas bisa diklasifikasikan sebagi berikut.

 • Asas Ijbari
Baca Juga :   Pengertian Pembelajaran Kooperatif Merupakan

Secara etimologi“ Ijbari” memiliki makna paksaan, yitu melaksanakan suatu diluar kehendak sendiri. Dalam perihal hukum wearis berarti terbentuknya peralihan harta seorang yang sudah wafat kepada yang masih hidup terjalin dengan sendirinya. Maksudnya tanpa terdapatnya perbuatan hukum ataupun statment kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain terdapatnya kematian pewaris secara otomatis hatanya bergeser kepada pakar warisnya.

Asas Ijbari ini bisa dilihat dari bermacam segi ialah: 1 dari peralihan harta 2 dari segi jumlah harta yang bergeser 3 dari segi kepada siapa harta itu hendak bergeser. Kententuan asas Ijbari ini bisa dilihat antara lain dalam syarat al- Qur’ an pesan An- Nisa ayat 7 yang menyelaskan kalau: untuk seseorang pria ataupun wanita terdapat nasib dari harta aset orang tuanya ataupun dari karib kerabatnya kata nasib dalam ayat tersebut dalam makna saham, bagian ataupun jatah dari harta aset sipewaris.

 • Asas Bilateral

Yang diartikan dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam merupakan seorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak saudara, ialah dari garis generasi wanita ataupun generasi pria. Asas bilateral ini secara tegas bisa di temui dalam syarat al- Qur’ an pesan An- Nisa ayat 7, 11, 12 serta 176 antara lain dalam ayat 7 dikemukakan kalau seseorang pria berhak mendapatkan peninggalan dari pihak bapaknya ataupun ibunya. Begitu pula dengan wanita menemukan peninggalan dari kedua belah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini pula berlaku pula buat saudara garis kesamping( ialah lewat bapak serta bunda).

 • Asas Individual

Penafsiran asas individual ini merupakan: tiap pakar waris( secara orang) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada pakar waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh pakar waris secara orang berhak memperoleh seluruh harta yang sudah jadi bagianya. Syarat ini bisa ditemukan dalam syarat al- Qur’ an pesan An- Nisa ayat 7 yang mengemukakan kalau bagian tiap- tiap pakar waris didetetapkan secara orang.

Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang artinya merupakan penyeimbang antara antara hak dengan kewajiban serta penyeimbang antara yang diperoleh dengan kebutuhan serta khasiat. Dengan perkataan lain bisa dikemukakan kalau aspek tipe kelamin tidak memastikan dalam hak kewarisan. Bawah hukum asas ini merupakan dalam syarat al- Qur’ an pesan An- Nisa ayat 7, 11, 12 serta 179.

 • Kewarisan Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang kalau terbentuknya peralihan harta cuma sekedar sebab terdapatnya kematian. Dengan perkataan lain harta seorang tidak bisa bergeser apabila belum terdapat kematian. Apabila pewaris masih hidup hingga peralihan harta tidak bisa dicoba dengan pewarisan.

Nah dari penafsiran hukum waris yang diungkapkan ditas bisa disimpulkan kalau penafsiran hukum waris yakni kumpulan peraturan yang mengendalikan menimpa kekayaan yang ditinggalkan oleh sang mati serta akibat dari pemindahan ini untuk orang- orang yang memperolehnya, baik dalam ikatan antara mereka dengan mereka, ataupun dalam ikatan antara mereka dengan pihak ketiga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *